Trang web, ứng dụng di động hoặc nền tảng truyền thông xã hội (“Trang web”) này được điều hành bởi Công ty TNHH JD Retail Management International (“JD”), được cấp phép bởi Ji Doo Pte Ltd (gọi chung là “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” ).

Việc truy cập vào Trang web và / hoặc Dịch vụ này (cả hai được định nghĩa bên dưới) phải tuân theo các điều khoản và điều kiện này cũng như Chính sách về Quyền riêng tư, Cookie và Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi (được gọi chung là “Điều khoản Web”). Bằng cách truy cập Trang web này, đặt mua Sản phẩm và / hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các Điều khoản web này. Đôi khi, các điều khoản bổ sung có thể được áp dụng. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản Web này và / hoặc các điều khoản bổ sung, vui lòng rời khỏi Trang web và ngừng sử dụng Dịch vụ ngay lập tức.

 1. Tuyên bố & Bảo đảm
  • Khách hàng sau đây tuyên bố rằng:
   1. Khách hàng đã đọc và chấp nhận toàn bộ các Điều khoản Web;
   2. Khách hàng từ 18 tuổi trở lên và có đủ năng lực pháp lý, quyền, năng lực và thẩm quyền cần thiết để chấp nhận các Điều khoản web này và khách hàng cũng vậy
    1. truy cập Trang web này, sử dụng Dịch vụ và ký hợp đồng với tư cách cá nhân; hoặc
    2. truy cập Trang web này, sử dụng Dịch vụ và ký hợp đồng thay mặt cho một công ty hoặc một pháp nhân khác.
   3. khách hàng được ủy quyền để ràng buộc chủ thể (chính bản thân khách hàng hoặc tổ chức công ty của khách hàng) thay mặt khách hàng ký hợp đồng và chủ thể đó đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản web này; và.
   4. tất cả thông tin do bạn cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin cá nhân và thông tin liên hệ) là chính xác và đầy đủ.
 2. Định nghĩa
  • Trong Thỏa thuận này, các định nghĩa sau sẽ được áp dụng trừ khi ngữ cảnh không cho phép:
   1. Tài khoản được định nghĩa tại khoản 5(i).
   2. Thỏa thuận được hiểu là là thỏa thuận được hình thành bởi Điều khoản web
   3. Nội dung Ji Doo có nghĩa là tất cả Nội dung của Ji Doo được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web này
   4. Máy tính có nghĩa là máy tính của khách hàng; máy tính xách tay; Thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân; điện thoại di động; thiết bị máy tính bảng; hoặc thiết bị điện tử khác được sử dụng để truy cập Trang web này hoặc các Dịch vụ.
   5. Nội dung có nghĩa là danh sách sản phẩm; mô tả và đánh giá sản phẩm; vật liệu; thông tin; Tin tức; Quảng cáo; danh sách; dữ liệu; đầu vào; chữ; các bài hát; âm thanh; video; hình ảnh; đồ họa; phần mềm; các blog; webcast; podcast; chương trình phát sóng; tin nhắn; phần mềm; bình luận; gợi ý; ý tưởng; và các nội dung khác.
   6. Các Trang được Liên kết có nghĩa là các liên kết trang web xuất hiện trên Trang
   7. Dấu hiệu có nghĩa là logo, nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ được sử dụng trên Trang web.
   8. Chính sách Bảo mật có nghĩa là Chính sách về Quyền riêng tư, Cookie và Bảo vệ Dữ liệu như được phản ánh trên Trang web, có thể được sửa đổi theo thời gian.
   9. Sản phẩm có nghĩa là các sản phẩm Ji Doo được đặt hàng và / hoặc dịch vụ được cung cấp trên Trang web này.
   10. Máy chủ có nghĩa là phần mềm máy tính; hệ thống và máy chủ lưu trữ; và vận hành, quản lý, cung cấp hoặc đóng góp cho Trang web và các Dịch vụ.
   11. Dịch vụ được định nghĩa tại Khoản 3 (ii).
   12. Trang web có nghĩa là trang web tại jidoo.me hoặc ứng dụng di động.
   13. Sản phẩm của Bên thứ ba có nghĩa là các sản phẩm và dịch vụ từ các bên thứ ba được quảng cáo trên hoặc có sẵn tại Trang web hoặc các trang web được liên kết từ Trang web.
   14. Nội dung Người dùng của Bên Thứ ba có nghĩa là tất cả Nội dung Người dùng không phải do khách hàng tạo, truyền, đăng hoặc tải lên.
   15. o Nội dung Người dùng có nghĩa là tất cả Nội dung trên Trang web này được tạo, truyền, đăng hoặc tải lên bởi người dùng của Trang web.
   16. o Điều khoản Web có nghĩa là các điều khoản và điều kiện của Trang web cũng như Chính sách về Quyền riêng tư, Cookie và Bảo vệ Dữ liệu.
  • Các từ “bao gồm” và “bao gồm” sẽ không được hiểu là có bất kỳ tác động hạn chế nào.
  • iii. Các tiêu đề trong Thỏa thuận này không có bất kỳ hiệu lực pháp lý nào cũng như sẽ không ảnh hưởng đến việc xây dựng Thỏa thuận này theo bất kỳ cách nào.
 3. Trang web & Dịch vụ
  1. Trang web được vận hành và duy trì tại Việt Nam bởi JD theo giấy phép của jidoo.me.
  2. Hiện tại hoặc trong tương lai, chúng tôi có thể cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ sau trên hoặc thông qua Trang web (mỗi dịch vụ là một “Dịch vụ” và gọi chung là “Các Dịch vụ“):
   1. đặt hàng trực tuyến
   2. Truy cập nội dung
   3. công cụ hoặc công cụ tìm kiếm
   4. một nền tảng để tạo, tải lên và cung cấp công khai Nội dung Người dùng
   5. đánh giá sản phẩm và danh mục; bảng tin; diễn đàn; các blog; và các công cụ giao tiếp
   6. bất kỳ tính năng, nội dung hoặc ứng dụng nào khác mà chúng tôi có thể cung cấp trên Trang web vào từng thời điểm theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi.
  3. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng bằng cách đặt hàng Sản phẩm và để truy cập và sử dụng một số Dịch vụ nhất định, bạn sẽ đồng ý với Điều khoản web.
 4. Điều kiện sử dụng nội dung
  1. Khách hàng không được sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, xuất bản, hiển thị, giao tiếp, truyền, phát sóng, podcast, webcast, phân phối, bán, kinh doanh hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc mục đích nào khác, bất kỳ phần nào hoặc có bất kỳ quyền truy cập nào vào:
   1. bất kỳ dịch vụ nào
   2. trang web
   3. bất kỳ Nội dung Ji Doo nào trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản từ Ji Doo hoặc trừ khi được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản web này
   4. bất kỳ Nội dung Người dùng nào ngoại trừ có sự đồng ý trước bằng văn bản từ Ji Doo và chủ sở hữu của Nội dung Người dùng cụ thể, trừ khi bạn là chủ sở hữu duy nhất của Nội dung Người dùng nói trên.
  2. Không ảnh hưởng đến tính chung của Khoản 4 (i), bạn đồng ý không sao chép, hiển thị hoặc cung cấp quyền truy cập vào Dịch vụ, Nội dung Ji Doo hoặc Nội dung của người dùng bên thứ ba trên một trang web hoặc máy chủ khác. Điều này bao gồm đóng khung, phản chiếu, liên kết, thêu, cạo hoặc bất kỳ phương tiện công nghệ nào khác (bao gồm bất kỳ công nghệ nào có sẵn trong tương lai) mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
  3. Tất cả Nội dung Ji Doo là tác phẩm có bản quyền của JD, jidoo.me Pte Ltd hoặc các chi nhánh của họ hoặc các nhà cung cấp nội dung hoặc phần mềm của họ. JD và JD, jidoo.me Pte Ltd, các chi nhánh của họ bảo lưu và giữ mọi quyền đối với Nội dung. Việc sử dụng một số Ji Doo Nội dung có thể được điều chỉnh bởi các điều khoản của thỏa thuận cấp phép người dùng cuối kèm theo.
  4. Khách hàng không được dịch ngược, đảo ngược thiết kế hoặc cố gắng khám phá mã nguồn của bất kỳ Nội dung Ji Doo nào có sẵn trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ trừ những trường hợp cụ thể được pháp luật hoặc chúng tôi cho phép bằng văn bản.
 5. Mật khẩu & Tài khoản
  1. Chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng đăng ký một tài khoản trực tuyến (“Tài khoản“) để cho phép khách hàng truy cập và sử dụng các phần nhất định của Trang web này hoặc truy cập các Dịch vụ nhất định.
  2. Khách hàng đồng ý rằng Tài khoản của mình chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân. Khách hàng đồng ý không:
   1. chia sẻ hoặc cho phép người khác sử dụng Tài khoản
   2. chuyển nhượng hoặc chuyển đổi Tài khoản của bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác
   3. sử dụng Tài khoản cho mục đích thương mại
  3. Khách hàng sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin Tài khoản chính xác, đầy đủ và luôn cập nhật. Nếu không làm như vậy sẽ cấu thành vi phạm Thỏa thuận này, có thể dẫn đến việc hạn chế, tạm ngưng hoặc chấm dứt ngay lập tức Tài khoản của Khách hàng. Khách hàng sẽ luôn cập nhật thông tin Tài khoản của mình để đảm bảo thông tin đó chính xác, cập nhật và đầy đủ.
  4. iii. Là một phần của quy trình Đăng ký tài khoản, bạn sẽ chọn mật khẩu (“Mật khẩu“) và nhận dạng người dùng (“ID người dùng“). Bạn có thể không:
   1. chọn hoặc sử dụng ID người dùng của người khác với mục đích mạo danh người đó
   2. sử dụng tên của người khác mà không được phép
   3. sử dụng User ID mà Ji Doo, theo quyết định riêng của mình, cho là không phù hợp hoặc gây khó chịu.
  5. Khách hàng phải thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ (các) sử dụng trái phép đã biết hoặc bị nghi ngờ nào đối với Tài khoản của Khách hàng, hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật đã biết hoặc bị nghi ngờ nào, bao gồm mất mát, trộm cắp hoặc tiết lộ trái phép Mật khẩu của Khách hàng. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ và duy trì tính bảo mật của ID Người dùng và Mật khẩu của Khách hàng.
  6. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm và chúng tôi có quyền dựa vào, tất cả các thông tin liên lạc được truyền qua việc sử dụng User ID và Mật khẩu của Khách hàng, và tất cả các thông tin liên lạc đó sẽ được coi là thông tin liên lạc do Khách hàng thực hiện và phát hành.
  7. Khách hàng phải chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung Người dùng, tin nhắn và tất cả hoạt động trực tuyến trên Trang web được truyền tải hoặc tiến hành thông qua việc sử dụng ID Người dùng và Mật khẩu của Khách hàng.
  8. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ mất mát, hư hỏng, chi phí, chi phí hoặc nghĩa vụ pháp lý nào phát sinh do hoặc liên quan đến việc sử dụng sai hoặc gian lận User ID và Mật khẩu của Khách hàng.
  9. viii. Khách hàng đồng ý rằng chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chuyển nhượng lại User ID và / hoặc (các) Mật khẩu theo quyết định riêng của mình bằng cách thông báo cho Khách hàng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí nào mà bạn phải gánh chịu do việc thay đổi hoặc chuyển nhượng lại đó.
 6. Sử dụng thông tin tài khoản
  1. Bằng cách cung cấp thông tin được yêu cầu cho Tài khoản của Khách hàng, Khách hàng đồng ý với việc sử dụng và tiết lộ tất cả thông tin đó cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi.
 7. Tạm ngưng & Chấm dứt tài khoản
  1. Khách hàng đồng ý rằng chúng tôi có quyền theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình và không cần thông báo đối với:
   1. hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của Khách hàng vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Dịch vụ; và / hoặc chấm dứt, hủy kích hoạt hoặc tạm ngưng Tài khoản của Khách hàng, xóa Tài khoản của Khách hàng và tất cả các thông tin và tệp liên quan trong Tài khoản của Khách hàng mà không chỉ định bất kỳ lý do nào; và
   2. không ảnh hưởng đến tính chung của những điều trên, chúng tôi bảo lưu quyền vô hiệu hóa Tài khoản của Khách hàng nếu nó không hoạt động trong khoảng thời gian sáu (6) tháng trở lên, hoặc nếu Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này hoặc nếu chúng tôi tin rằng bạn đã sử dụng Tài khoản cho các hoạt động bất hợp pháp và / hoặc không mong muốn.
  2. Khách hàng đồng ý cho chúng tôi tránh trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào do Khách hàng phải gánh chịu phát sinh từ, hoặc liên quan đến việc tạm ngừng và / hoặc chấm dứt Tài khoản của Khách hàng.
 8. Sở hữu trí tuệ
  1. Bản quyền, bằng sáng chế, Nhãn hiệu, thiết kế đã đăng ký và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng trong Dịch vụ, Trang web và tất cả Nội dung Ji Doo, bao gồm và không giới hạn, bản quyền Nội dung Người dùng, sẽ vẫn thuộc về JD, jidoo.me Pte Ltd và / hoặc các chi nhánh của họ. Toàn bộ Trang web được bảo vệ bởi bản quyền và tất cả các quyền, danh hiệu và lợi ích trên toàn thế giới trong và đối với Trang web đều thuộc sở hữu của JD, jidoo.me Pte Ltd và / hoặc các chi nhánh của họ. Mọi hành vi sao chép, thay đổi, phân phối, truyền tải, biểu diễn, hiển thị trái phép hoặc sử dụng trái phép tài sản trí tuệ đó từ bất kỳ phần nào của Trang web đều bị cấm. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng bằng văn bản đều được bảo lưu bởi JD, jidoo.me Pte Ltd và / hoặc các chi nhánh của họ.
  2. Các nhãn hiệu được hiển thị trên Trang web này là tài sản của JD, jidoo.me Pte Ltd, các chi nhánh của họ và / hoặc các bên thứ ba khác, và tất cả các quyền đối với Nhãn hiệu được bảo lưu rõ ràng bởi JD, jidoo.me Pte Ltd, các chi nhánh của họ và / hoặc các bên thứ ba có liên quan. Khách hàng không được phép sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu có liên quan của Nhãn hiệu. JD, jidoo.me Pte Ltd và các chi nhánh của họ tích cực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của họ ở mức tối đa của pháp luật. Tên của Ji Doo hoặc bất kỳ Nhãn hiệu nào khác không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trong bất kỳ quảng cáo hoặc công khai nào, hoặc như một siêu liên kết mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu có liên quan của Nhãn hiệu.
  3. Tên miền mà Trang web được lưu trữ trên đó là tài sản của jidoo.me Pte Ltd hoặc các chi nhánh của nó, được cấp phép cho JD và Khách hàng không được sử dụng, hoặc sử dụng một tên tương tự để sử dụng cho riêng Khách hàng.
 9. Hành vi trực tuyến
  1. Khách hàng đồng ý:
   1. tuân thủ các Điều khoản web này, và các thông báo hoặc hướng dẫn khác có thể được chúng tôi đăng trên Trang web theo thời gian (sẽ được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản web này);
   2. không sử dụng bất kỳ Dịch vụ hoặc Nội dung Ji Doo nào cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn, luật bản quyền;
   3. không được xâm nhập, can thiệp, làm gián đoạn, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Trang web, Dịch vụ hoặc Máy chủ, bao gồm các cuộc tấn công làm gián đoạn dịch vụ, tấn công giả mạo, hack phiên, đánh hơi, giả mạo, thiết kế ngược hoặc lập trình lại; và
   4. không sử dụng Tài khoản của người dùng khác bất kỳ lúc nào, dù có hoặc không có sự cho phép của người đó.
 10. Nội dung Người dùng hoặc Giấy phép
  1. Khách hàng đồng ý tôn trọng và hành động hợp lý khi tham gia vào bất kỳ tính năng cộng đồng nào trên Dịch vụ cho phép Khách hàng tải lên hoặc gửi Nội dung Người dùng. Khách hàng đồng ý không sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào bất hợp pháp hoặc làm suy yếu hoạt động của Trang web hoặc tính khả dụng hoặc việc sử dụng của người khác.
  2. Khách hàng không thể gửi, tải lên hoặc xuất bản trên Trang web hoặc tới cho chúng tôi:
   1. bất kỳ Nội dung Người dùng nào không chính xác, gây hiểu lầm, bôi nhọ, nói xấu, đe dọa, khiêu dâm, xâm phạm quyền riêng tư, tục tĩu, khiếm nhã, dâm dục, thô thiển, lạm dụng, không đúng, bất hợp pháp, chính trị, phân biệt chủng tộc, tôn giáo, báng bổ, xúc phạm, sai sự thật, gây hiểu lầm , vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bên thứ ba, hoặc sẽ vi phạm hoặc khuyến khích vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền sở hữu hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào;
   2. bất kỳ Nội dung Người dùng nào gây quỹ, gạ gẫm thương mại, thư dây chuyền, thư gửi hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức “thư rác” nào hoặc bao gồm các chương trình chứa vi rút, ngựa Trojan, sâu, bom hẹn giờ, trình khai thác dữ liệu, trình thu thập dữ liệu web, bot, trình thu thập dữ liệu hoặc bất kỳ hình thức nào khác các chương trình được thiết kế để làm suy yếu hoạt động và chức năng của Trang web, Dịch vụ, Máy chủ hoặc bất kỳ máy tính nào; hoặc
   3. mà không có sự cho phép của chủ sở hữu bên thứ ba có liên quan, bất kỳ liên kết nào đến các trang web của bên thứ ba hoặc sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào của bên thứ ba, (riêng lẻ và chung là “Tác phẩm không phù hợp“).
  3. Nếu, bất kỳ lúc nào Khách hàng tải lên hoặc đăng Nội dung Người dùng lên Trang web, bạn sẽ tự động:
   1. cấp cho chúng tôi và các nhà thầu phụ của nó (bao gồm cả máy chủ lưu trữ nội dung Internet và mạng phân phối của nó) giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền, không thể thu hồi, vĩnh viễn và trên toàn thế giới để sử dụng (bao gồm nhưng không giới hạn, để lưu trữ, tái sản xuất, sửa đổi, phân phối, xuất bản, hiển thị, giao tiếp, truyền, phát sóng, podcast, webcast hoặc quảng bá) và cấp phép lại cho Nội dung Người dùng cho dù có liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ và / hoặc trên hoặc qua Trang web, các trang web khác và các bản in khác và ấn phẩm và báo trực tuyến
   2. tuyên bố và bảo đảm rằng
    1. tất cả Nội dung Người dùng là tác phẩm và sáng tạo gốc của riêng Khách hàng, không và sẽ không vi phạm bản quyền hoặc bất kỳ tài sản trí tuệ nào khác hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào;
    2. không có Nội dung Người dùng nào là độc quyền hoặc bí mật;
    3. không có Nội dung Người dùng nào là Tác phẩm Không phù hợp, cũng như không đưa chúng tôi vào bất kỳ thủ tục tố tụng dân sự hoặc hình sự nào ở bất kỳ nơi nào trên thế giới
    4. việc sử dụng của Ji Doo và những người dùng khác cho các mục đích và theo cách được nêu trong Điều khoản 10.3 này và việc chúng tôi lưu trữ Nội dung Người dùng trên Máy chủ sẽ không yêu cầu thêm bất kỳ giấy phép nào hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào hoặc các quyền khác của, bất kỳ bên thứ ba nào
   3. mà không có sự cho phép của chủ sở hữu bên thứ ba có liên quan, bất kỳ liên kết nào đến các trang web của bên thứ ba hoặc sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào của bên thứ ba, (riêng lẻ và chung là “Tác phẩm không phù hợp“).
  4. Chúng tôi luôn giữ toàn quyền quyết định loại bỏ hoặc từ chối chấp nhận bất kỳ Nội dung Người dùng nào từ Trang web mà không chỉ định bất kỳ lý do gì. Không giới hạn quyền đã nêu ở trên, chúng tôi có thể giám sát Trang web có Hoạt động không phù hợp (nhưng không có nghĩa vụ phải làm như vậy) và có quyền xóa bất kỳ Nội dung người dùng nào mà chúng tôi cho là Tác phẩm không phù hợp hoặc là đối tượng của bất kỳ tranh chấp nào.
  5. Khách hàng đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi và các nhân viên, đại lý, đồng thương hiệu hoặc các đối tác khác và nhân viên của chúng tôi không bị tổn hại trước mọi khiếu nại, yêu cầu, hành động, thủ tục, trách nhiệm pháp lý (bao gồm trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba), hình phạt và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn, chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường đầy đủ), giải thưởng, tổn thất và / hoặc chi phí, do hoặc phát sinh từ bất kỳ Nội dung Người dùng hoặc Tác phẩm Không phù hợp nào mà Khách hàng gửi, đăng lên hoặc truyền tải qua Trang web hoặc Dịch vụ.
  6. Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ trong tất cả Nội dung Người dùng thuộc về Khách hàng trước khi tải lên Trang web này sẽ được Khách hàng giữ lại, tùy thuộc vào giấy phép do Khách hàng cấp theo Điều khoản web này (bao gồm cả theo Điều khoản 10.3) và tuân theo quyền trong việc biên soạn tất cả Nội dung Người dùng.
 11. Tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn
  1. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng tất cả Nội dung Ji Doo hiển thị trên Trang web là chính xác và đầy đủ, chúng tôi cung cấp Nội dung Ji Doo cho các mục đích thông tin và trên cơ sở ‘nguyên trạng’, ‘chỉ có sẵn’ mà không có bất kỳ bảo đảm nào rõ ràng hoặc ngụ ý. Trong phạm vi tối đa cho phép theo luật hiện hành, chúng tôi từ chối tất cả các bảo đảm, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về chất lượng thỏa đáng, khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, tuân thủ mô tả hoặc bảo hành không có sự vi phạm. Không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, chúng tôi không đảm bảo rằng các chức năng có trong/hoặc quyền truy cập vào Trang web, Dịch vụ, Nội dung Ji Doo hoặc nội dung khác sẽ kịp thời, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc không thiếu sót, rằng các khiếm khuyết sẽ được sửa chữa, hoặc Trang web, Dịch vụ, Nội dung Ji Doo hoặc Máy chủ không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác, hoặc việc tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung Ji Doo nào trong hoặc với bất kỳ Máy tính nào sẽ không ảnh hưởng đến chức năng hoặc hiệu suất của Máy tính . Chúng tôi không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến việc sử dụng hoặc kết quả từ việc sử dụng Nội dung, Dịch vụ, Trang web hoặc Máy chủ của Ji Doo về tính chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy hoặc các cách khác. Khách hàng (chứ không phải chúng tôi) sẽ chịu toàn bộ chi phí bảo dưỡng, sửa chữa hoặc hiệu chỉnh cần thiết, bao gồm mọi khiếm khuyết, sự cố hoặc hư hỏng trong bất kỳ Máy tính nào. Khách hàng đồng ý giữ chúng tôi tránh khỏi trách nhiệm về việc mất bất kỳ Nội dung Người dùng nào của Khách hàng do bất kỳ trường hợp nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.
  2. Dữ liệu và thông tin được cung cấp trên Trang web có tính chất chung và không có nghĩa, và sẽ không cấu thành một lời đề nghị hoặc cung cấp bất kỳ lời khuyên chuyên môn hoặc chuyên gia nào theo bất kỳ cách nào. Bất kỳ thỏa thuận nào được thực hiện giữa Khách hàng và bên thứ ba có tên trên hoặc được liên kết từ các trang này là rủi ro và trách nhiệm duy nhất của Khách hàng. Chúng tôi không tài trợ, xác nhận hoặc quảng bá bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào.
  3. Khách hàng thừa nhận rằng chính sách của chúng tôi không phải là thực hiện quyền kiểm soát biên tập và xem xét, chỉnh sửa hoặc sửa đổi bất kỳ dữ liệu, thông tin, tài liệu hoặc nội dung nào của bất kỳ Nội dung Người dùng nào, bài đăng, email hoặc bất kỳ thông tin nào có thể được chèn hoặc cung cấp trên Trang web bởi những người dùng khác của Dịch vụ và chúng tôi không xác nhận và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào như vậy.
  4. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không xác nhận hoặc giới thiệu, không phải là đại lý, người bán lại hoặc nhà phân phối và không có quyền kiểm soát đối với Sản phẩm của bên thứ ba và chúng tôi từ chối rõ ràng mọi nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh liên quan đến bất kỳ Sản phẩm của bên thứ ba nào, dù có sẵn hoặc được quảng cáo qua Trang web hoặc trên các Trang được Liên kết.
  5. Khách hàng đồng ý rằng tất cả các tuyên bố, đề nghị, thông tin, ý kiến, tài liệu, Nội dung Người dùng và Sản phẩm của Bên thứ ba, từ những người dùng khác và từ các nhà quảng cáo và các bên thứ ba khác trên Trang web này chỉ nên được sử dụng, chấp nhận và dựa vào rủi ro của riêng Khách hàng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát, thiệt hại hoặc trách nhiệm nào mà Khách hàng phải chịu phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào đó.
  6. Khách hàng cũng thừa nhận và đồng ý rằng một số Dịch vụ có thể cho phép người dùng khác tải Nội dung Người dùng lên Trang web và một số Dịch vụ trong số này có thể gây khó chịu, khó chịu, bất hợp pháp, vi phạm các Điều khoản web này, chứa vi rút hoặc gây thiệt hại cho Khách hàng. Mặc dù chúng tôi có thể xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào như vậy được đưa ra thông báo của chúng tôi theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi, nhưng Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào và Khách hàng đồng ý truy cập và sử dụng Nội dung Người dùng chỉ với rủi ro của riêng Khách hàng và với sự cẩn thận và thận trọng.
  7. Khách hàng đồng ý rằng
   1. Chúng tôi sẽ có quyền vào bất kỳ lúc nào, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình và không cần thông báo trước, thêm, thay đổi, chấm dứt, thu hồi hoặc đình chỉ hoạt động của toàn bộ hoặc bất kỳ phần hoặc tính năng nào của Trang web hoặc Dịch vụ mà không cần chỉ định bất kỳ lý do nào
   2. quyền truy cập hoặc hoạt động của Trang web, Máy chủ và / hoặc Dịch vụ đôi khi có thể bị gián đoạn hoặc gặp phải các sự cố kỹ thuật hoặc các vấn đề khác và có thể không nhất thiết phải tiếp tục mà không bị gián đoạn hoặc không có lỗi kỹ thuật hoặc các lỗi khác,
   3. và trong bất kỳ trường hợp nào như vậy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, trách nhiệm pháp lý hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh do
  8. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng về bất kỳ thiệt hại, mất mát, chi phí, trách nhiệm pháp lý nào dưới bất kỳ nguyên nhân nào (cho dù trong hợp đồng hoặc hành vi sai trái, bao gồm, nhưng không giới hạn ở sơ suất, hoặc cách khác) gây ra do sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng, Nội dung Ji Doo, Nội dung người dùng, Dịch vụ, Sản phẩm của bên thứ ba, bất kỳ Máy tính nào, Trang web hoặc bất kỳ trang web nào khác. Trong trường hợp chúng tôi bị phát hiện có trách nhiệm bồi thường thiệt hại bất chấp điều khoản đã nêu ở trên, Khách hàng đồng ý rằng trách nhiệm chung của chúng tôi đối với Khách hàng đối với bất kỳ và tất cả các nguyên nhân gây ra hành động liên quan đến Nội dung, Dịch vụ, Trang web và Thỏa thuận của Ji Doo sẽ không vượt quá tổng số phí và lệ phí mà Khách hàng đã thanh toán Dịch vụ cho chúng tôi trong khoảng thời gian một (1) tháng ngay trước thời điểm trách nhiệm pháp lý đó phát sinh. Các giới hạn và loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với Sản phẩm được chào bán trên Trang web này được quy định trong Điều khoản và Điều kiện Bán hàng
  9. Trong bất kỳ trường hợp nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở sơ suất, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do hậu quả hoặc ngẫu nhiên nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Nội dung, Dịch vụ của Ji Doo, Bên thứ ba Sản phẩm, Trang web hoặc bất kỳ trang web nào khác, ngay cả khi chúng tôi hoặc đại diện được ủy quyền của chúng tôi đã được thông báo về hoặc lẽ ra đã thấy trước khả năng xảy ra những thiệt hại đó.
  10. Khách hàng đồng ý rằng các loại trừ và giới hạn trách nhiệm pháp lý ở trên cho phép Dịch vụ và Nội dung Ji Doo có thể được cung cấp với chi phí hợp lý cho Khách hàng.
 12. Các trang được liên kết
  1. Chúng tôi có thể cung cấp các liên kết đến các Trang được Liên kết có thể liên quan và quan tâm đến người dùng của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung trên các Trang được Liên kết hoặc về bất kỳ thiệt hại nào mà Khách hàng có thể phải chịu từ các Trang được Liên kết (bao gồm bất kỳ vi rút, phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại, sâu, lỗi hoặc tài liệu gây hại có trong các Trang được Liên kết) hoặc tính khả dụng của bất kỳ nội dung nào trên các Trang được Liên kết. Theo đó, Khách hàng từ bỏ không thể hủy bỏ bất kỳ khiếu nại nào chống lại chúng tôi liên quan đến các Trang được Liên kết.
  2. Chúng tôi không xác nhận bất kỳ thực thể nào được giới thiệu trên các Trang được Liên kết hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể có sẵn từ các Trang được Liên kết.
 13. Sử dụng dữ liệu và quyền riêng tư
  1. Vui lòng không gửi bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào mà không đọc trước Chính sách về Quyền riêng tư, Cookie và Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi, trong đó giải thích chi tiết việc sử dụng dữ liệu và các thực tiễn về quyền riêng tư của chúng tôi.
 14. Chấm dứt
  1. Khách hàng đồng ý rằng chúng tôi có quyền theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình và không cần thông báo để hạn chế, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Dịch vụ mà không cần chỉ định bất kỳ lý do nào.
 15. Thông báo vi phạm
  1. Chúng tôi có quyền điều tra các thông báo vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các vi phạm sở hữu trí tuệ khác (“Vi phạm“) đối với Nội dung Ji Doo, Nội dung người dùng và các tài liệu khác trên Trang web (“Tài liệu vi phạm”) và thực hiện hành động thích hợp. Nếu Khách hàng tin rằng tác phẩm của Khách hàng đã được sử dụng hoặc sao chép theo cách cấu thành Hành vi vi phạm và Vi phạm như vậy đang xảy ra trên Trang web này, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng văn bản ngay lập tức (“Thông báo vi phạm“).
  2. Tất cả các Thông báo Vi phạm sẽ được gửi cho chúng tôi theo định dạng sau:
   • Tổng Giám đốc Công nghệ & Hỗ trợ Chiến lược
   • Trưởng Phòng Thương mại Điện tử
   • CÔNG TY TNHH JD RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL
   • Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam
  3. Để phản hồi lại tất cả các Thông báo vi phạm được gửi theo cách trên, chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc điều tra cần thiết và nếu cần thiết, loại bỏ Tài liệu vi phạm khỏi Trang web trong một thời gian hợp lý. Đổi lại, Khách hàng đồng ý rằng Khách hàng sẽ không thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp pháp lý nào mà Khách hàng có thể có đối với chúng tôi đối với bất kỳ Tài liệu vi phạm nào, trừ khi Khách hàng đã đưa cho chúng tôi Thông báo vi phạm trước và có đủ cơ hội để xóa Tài liệu vi phạm và sau đó chúng tôi từ chối hoặc không xóa Tài liệu vi phạm trong một thời gian hợp lý. Nếu chúng tôi xóa Tài liệu vi phạm theo Thông báo vi phạm của Khách hàng, Khách hàng đồng ý không thực hiện và từ bỏ mọi quyền hành động chống lại chúng tôi theo bất kỳ luật hiện hành nào mà Khách hàng có thể có đối với bất kỳ Tài liệu vi phạm nào xuất hiện trên Trang web trước khi bị xóa bởi chúng tôi.
  4. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không có quyền kiểm soát và không thể chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý liên quan đến Tài liệu vi phạm xuất hiện trên các Trang web được Liên kết hoặc các trang web của bên thứ ba khác.
 16. Vấn đề tư pháp
  1. Trang web này được điều hành bởi JD, được cấp phép bởi jidoo.me Pte Ltd. Chúng tôi không tuyên bố rằng Dịch vụ hoặc Nội dung của Trang web là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở địa điểm của Khách hàng. Những người chọn truy cập Trang web này từ bất kỳ vị trí nào có thể tự mình làm như vậy và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.
 17. Bồi thường
  1. I. Khách hàng đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi cũng như các cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên của chúng tôi, vô hại khỏi tất cả các khiếu nại, yêu cầu, hành động, thủ tục tố tụng, trách nhiệm pháp lý (bao gồm trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba), hình phạt và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn , chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường đầy đủ), giải thưởng, tổn thất và / hoặc chi phí mà chúng tôi và các cán bộ, đại lý, đồng thương hiệu hoặc các đối tác khác và nhân viên của chúng tôi có thể phải chịu, trực tiếp hoặc gián tiếp, do hoặc phát sinh ngoài:
   1. bất kỳ việc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Trang web nào
   2. Kết nối của khách hàng với trang web
   3. việc khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của các Điều khoản web này
   4. sự vi phạm của khách hàng đối với bất kỳ quyền nào của một cá nhân hoặc tổ chức khác
   5. việc khách hàng vi phạm bất kỳ yêu cầu, nghĩa vụ hoặc luật pháp nào
 18. Biến thể
  1. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngừng hoặc ngừng toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Trang web bất kỳ lúc nào. Chúng tôi cũng có thể áp đặt các giới hạn đối với các tính năng nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của Khách hàng vào các bộ phận hoặc toàn bộ Dịch vụ hoặc Trang web mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý.
  2. Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản Web này bằng cách đăng các Điều khoản Web đã sửa đổi tại Trang web này. Bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào Trang web sau khi sửa đổi các Điều khoản web này sẽ được coi là Khách hàng chấp nhận các Điều khoản web đã sửa đổi. Nếu Khách hàng không đồng ý với các Điều khoản Web đã sửa đổi, Khách hàng có quyền ngừng sử dụng Dịch vụ hoặc thoát khỏi Trang web.
 19. Tính hiệu lực từng phần
  1. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản web này được phát hiện là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành theo bất kỳ luật nào áp dụng theo đây hoặc nếu bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào trong quyết định cuối cùng xác định như vậy, thì các Điều khoản web này sẽ tiếp tục có hiệu lực, điều khoản hoặc một phần đó chúng sẽ được coi là bị xóa.
 20. Mối quan hệ của các bên
  1. Không có nội dung nào trong các Điều khoản web này sẽ cấu thành hoặc được coi là cấu thành mối quan hệ đại lý, đối tác hoặc liên doanh giữa chúng tôi và Khách hàng. Không bên nào có quyền ràng buộc bên kia theo bất kỳ cách nào.
 21. TỪ BỎ
  1. Không sự từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào của Chúng tôi có hiệu lực nếu không được lập thành văn bản và ký bởi người đại diện có thẩm quyền của Chúng tôi.
  2. Việc Chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền nào được điều Điều Khoản Web cho phép sẽ không được xem là sự từ bỏ hoặc thay đổi bất kỳ quyền nào như vậy, hoặc hoạt động nhằm ngăn chặn việc thực hiện hoặc thực thi các quyền đó vào thời gian đến sau hoặc bất kỳ thời gian nào.
 22. BẤT KHẢ KHÁNG
  1. Không bên nào phải chịu trách nhiệm về việc không thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này nếu việc không thực hiện được là do Sự kiện bất khả kháng (được định nghĩa bên dưới), với điều kiện bất cứ khi nào có thể ngay khi Sự kiện bất khả kháng gây ra sự thất bại chấm dứt hoặc giảm bớt, bên bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục nghĩa vụ đó.
  2. Đối với các mục đích của Thỏa thuận này, “Sự kiện bất khả kháng” là một hoàn cảnh hoặc sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của một bên mà có ảnh hưởng đến cộng đồng nói chung trên lãnh thổ của bên đó, và dẫn đến việc bên đó không thể tuân theo hoặc thực hiện đúng thời hạn một nghĩa vụ theo Thỏa thuận này. Hoàn cảnh hoặc sự kiện đó sẽ bao gồm hành động công nghiệp hoặc tranh chấp lao động, bất ổn dân sự, chiến tranh hoặc đe dọa chiến tranh, hành động tội phạm hoặc khủng bố, hành động hoặc quy định của chính phủ, lỗi viễn thông hoặc tiện ích, mất điện, cháy, nổ, thiên tai, dịch bệnh, hạn chế kiểm dịch và sự thất bại chung của giao thông công cộng.
 23. QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA
  1. Một cá nhân hoặc tổ chức không phải là một bên của Thỏa thuận này sẽ không có quyền theo các điều khoản này, bất kể cá nhân hoặc tổ chức đó đã được xác định bằng tên, là thành viên của một hội hay đáp ứng một mô tả cụ thể.
 24. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ THẨM QUYỀN
  1. Các Điều khoản Web này và tất cả các vấn đề liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng Trang Web này và các Dịch vụ sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam.
  2. Theo đây, Khách hàng đồng ý tuân theo thẩm quyền không độc quyền của các Tòa án Việt Nam.
 25. NGÔN NGỮ
  1. Nếu có sự mẫu thuẫn giữa bản Tiếng Anh và Tiếng Việt của Điều Khoản Sử Dụng này hoặc bất cứ bản dịch nào của Điều Khoản Sử Dụng này, bản Tiếng Anh được ưu tiên áp dụng.
 26. LIÊN HỆ
  1. . Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về những Điều Khoản Web này hoặc bất kỳ vấn đề phát sinh từ những Điều Khoản Web này hoặc trên Trang (Site), vui lòng liên hệ Chúng tôi tại địa chỉ email [email protected]
5/5 - (2 bình chọn)